รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ร่างปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2561
วันที่ขอใช้ *
21-07-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
สำนักทะเบียน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นิรุทธ์ รวยรื่น
  โทรศัพท์ / email * 0830877789
  วันที่บันทึก 19-07-2017_11:00:38
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก