รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และจ้างเหมาบริการ รปภ.
วันที่ขอใช้ *
20-07-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองคลัง บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว
  โทรศัพท์ / email * 3143
  วันที่บันทึก 19-07-2017_13:47:23
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก