รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ยกเลิก(1 กพ.59)-ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ขอใช้ *
02-02-2016
เวลาเริ่มต้น *
10.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ
เอกสารแนบ
20-01-2016_16:00:13.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * พิชากรณ์
  โทรศัพท์ / email * kpspkp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 20-01-2016_16:00:13
  สถานะ แจ้งยกเลิก
             
กลับหน้าหลัก