รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มก - แจ้งยกเลิก 25 เม.ย. 2560 - 15.10 น.
วันที่ขอใช้ *
26-04-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มก.
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ
20-04-2017_15:57:03.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * เยาวภา มณีเนตร
  โทรศัพท์ / email * 3266
  วันที่บันทึก 20-04-2017_15:57:03
  สถานะ แจ้งยกเลิก
             
กลับหน้าหลัก