รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * tele สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560
วันที่ขอใช้ *
21-06-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองบริหารวิชาการและนิสิต
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาวอโรชา ทองลาว
  โทรศัพท์ / email * 0819817029
  วันที่บันทึก 20-06-2017_16:11:16
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก