รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 2558
วันที่ขอใช้ *
31-10-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ
21-10-2016_16:00:03.jpg
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * น.ส.เยาวภา มณีเนตร
  โทรศัพท์ / email * 3266
  วันที่บันทึก 21-10-2016_16:00:03
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก