รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
วันที่ขอใช้ *
25-08-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทษ ๕๐ ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน โทร 4810
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต
  โทรศัพท์ / email * 3165
  วันที่บันทึก 22-08-2017_08:03:31
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก