รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมวิพากษ์ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 2558
วันที่ขอใช้ *
28-09-2016
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * งานอำนวยการ
  โทรศัพท์ / email * 3271
  วันที่บันทึก 22-09-2016_12:42:01
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก