รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * โครงการสัมมนาเรื่อง
วันที่ขอใช้ *
31-03-2017
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองกลาง
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * อรวีร์ แซ่โง้ว
  โทรศัพท์ / email * kpssrw@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 23-03-2017_09:44:24
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก