รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันที่ขอใช้ *
25-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต
  โทรศัพท์ / email * 3165 rdinrl@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 23-05-2016_13:49:05
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก