รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมเรื่อง
วันที่ขอใช้ *
25-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง306
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองคลัง บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * อรวีร์ แซ่โง้ว
  โทรศัพท์ / email * 3143
  วันที่บันทึก 23-05-2016_15:46:46
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก