รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ *
วันที่ขอใช้ *
01-01-1970
เวลาเริ่มต้น *
น.
เวลาสิ้นสุด
น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *

จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก *
  โทรศัพท์ / email *
  วันที่บันทึก
  สถานะ
             
กลับหน้าหลัก