รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มก.
วันที่ขอใช้ *
25-08-2017
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * ปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์
  โทรศัพท์ / email * 3163
  วันที่บันทึก 24-08-2017_13:49:06
  สถานะ แจ้งยกเลิก
             
กลับหน้าหลัก