รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 5/2559
วันที่ขอใช้ *
25-11-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
สำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นิรุทธ์ รวยรื่น
  โทรศัพท์ / email * 3259-63
  วันที่บันทึก 24-11-2016_13:43:29
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก