รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ขอเชิญประชุม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ขอใช้ *
02-05-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองแผนงาน/งานแผนงาน
เอกสารแนบ
25-04-2017_10:13:49.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * จันทรา เปี่ยมคล้า
  โทรศัพท์ / email * kpsctp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 25-04-2017_10:13:49
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก