รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาฯและกรรมการสภาฯ
วันที่ขอใช้ *
27-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานสถามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต
  โทรศัพท์ / email * 3162-5
  วันที่บันทึก 25-05-2016_09:31:25
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก