รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มก.
วันที่ขอใช้ *
01-02-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
15.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
ไม่ได้แจ้ง
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ยังไม่ทราบ
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * วิมลวรรณ เพียซ้าย
  โทรศัพท์ / email * 3165
  วันที่บันทึก 27-02-2017_09:13:44
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก