รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ขอใช้ *
05-07-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาววิชชุดา หลวงโภคา
  โทรศัพท์ / email * 3165
  วันที่บันทึก 27-06-2016_14:54:02
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก