รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2559
วันที่ขอใช้ *
02-08-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * พิชากรณ์
  โทรศัพท์ / email * kpspkp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 27-07-2016_16:37:51
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก