รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากในระบบ ERP ของคณะ สถาบัน สำนัก - ขอใช้อีกครั้ง
วันที่ขอใช้ *
09-11-2016
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
13.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานคลังและพัสดุ กองบริหารทั่วไป
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว
  โทรศัพท์ / email * kpssrw@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 27-10-2016_15:23:51
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก