รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การจัดประชุมวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 60
วันที่ขอใช้ *
28-09-2018
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * เยาวภา
  โทรศัพท์ / email * 0898379954
  วันที่บันทึก 28-09-2018_08:42:51
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก