รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ถ่ายทอดสัญณานประชุมร่วมฟังความคิดเห็นจาก กก ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร
วันที่ขอใช้ *
16-12-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ
28-12-2016_13:26:49.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
  โทรศัพท์ / email * 3266
  วันที่บันทึก 28-12-2016_13:26:49
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก