รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร
วันที่ขอใช้ *
31-08-2016
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ
29-08-2016_09:09:40.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * พิชากรณ์ เพ่งพิศ
  โทรศัพท์ / email * kpspkp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 29-08-2016_09:09:40
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก