รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกธนาคาร เรื่องระบบบัตรนิสิตและระบบการใช้จ่ายเงินภายในมหาวิทยาลัย(ประชุมขอข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน)
วันที่ขอใช้ *
31-08-2017
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 8 ตึก 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองคลัง บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว
  โทรศัพท์ / email * 3143/kpssrw@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 29-08-2017_16:12:48
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก