รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมแลกเปลี่ยนรองคณบดีฝ่ายประกัน
วันที่ขอใช้ *
10-02-2017
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * สุนทรี กลิ่นบุปผา
  โทรศัพท์ / email * 0822946363
  วันที่บันทึก 30-01-2017_13:26:50
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก