รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม
วันที่ขอใช้ *
06-06-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ1 เปลี่ยนเป็นห้องประชุมวิชาการ 2 + ห้องประชุมงานเทคโน
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * พิชากรณ์
  โทรศัพท์ / email * kpspkp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 30-05-2016_15:02:04
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก