รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การแสดงวิสัยทัศน์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานฯายสนับสนุน
วันที่ขอใช้ *
15-06-2016
เวลาเริ่มต้น *
08.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องเธียร์เตอร์
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต
  โทรศัพท์ / email * 3165
  วันที่บันทึก 31-05-2016_15:40:35
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก